1965 - dkoyanagi

"Amtrack, Chu Lai"
South Vietnam
1965