1965 - dkoyanagi
Mon4

"Chu Lai"
South Vietnam
1965