1965 - dkoyanagi
Mon4

"Pleiku"
South Vietnam
1965